Brigádnická činnosť

 Prijatím uznesenia z výročnej členskej schôdze z 24.3.2018  bola členom ustanovená povinnosť odpracovania brigád v danom rozsahu:

Členovia:

  • muži vo veku 18 - 62 rokov        10 hodín
  • muži vo veku 62 - 65 rokov          5 hodín
  • ženy vo veku 18 - 50 rokov           5 hodín
  • novoprijatí členovia bez rozdielu veku a pohlavia  v 1. roku   15 hodín

Brigádnická činnosť sa bude vykonávaťv daných mesiacoch nasledovne:

         - v jarnom období v  mesiacoch - marec, apríl, máj a jún

         - v jesennom období - september a október

Pre odpracovanie brigádnických hodín na základe Plánu brigád zorganizované spoločné brigády členov, ktoré sa v priebehu roka uskutočnia v 11 stanovených termínoch. Oznam a organizačné usmernenie k poriadanej brigádnickej akcii bude zverejnený formou vývesky v informačnej skrinke na rybárskom dome, Hlavné námestie 10, Kežmarok a na internetovej stránke www.mosrzkezmarok.sk

Člen, ktorý bude mať záujem o účasť na poriadanej brigáde, sa musí na oznámený termín konania brigády vopred prihlásiť v kancelárii MO Kežmarok.

Spoločné brigády členov sa budú organizovať len do 31. októbra 2018, preto každý člen je povinný mať do uvedeného termínu odpracované brigády v plnom stanovenom rozsahu na daný rok ( podľa vekových kategórií ) alebo mať vykonanú jej finančnú úhradu vo forme príspevku na zarybnenie v čiaste 5 € za jednu neodpracovanú brigádnickú hodinu.

Dočasne oslobodení od povinných brigád sú zdravotne nespôsobilí členovia, ktorí predložia zdravotné potvrdenie o tom, že nemôžu vykonávať ani ľahkú fyzickú prácu. Zdravotne a telesne postihnutí členovia sú oslobodení od povinných brigád po predložení preukazu ZŤP.

Členovia, ktorí sa zúčastňujú brigád musia byť na tieto brigády aj náležite oblečení a pripravení ( čižmy, vysoké čižmy, hrable a iné požadované pracovné náradie), inak si nebudú povinnú brigádu môcť odpracovať.

V prípade, ak člen neodpracuje stanovený počet brigádnických hodín a do konca kalendárneho roka 2018 nevykoná úhradu za neodpracované brigádnické hodiny, bude táto skutočnosť v zmysle Stanov SRZ posudzovaná  ako nesplnenie si základných členských povinností a členovi nebude vydané povolenie na rybolov pre rok 2019.

 

 

Členovia svoju účasť na brigádach Mo SRZ kežmarok nahlasujú vopred a to priamo v kancelárii MoSRZ kežmarok,  Hlavné námestie 10

telefón     052 452 3479